Privacy policy

Controller: Työosuuskunta.fi
Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava:

Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Y-tunnus: 0155668-4

Yhteyshenkilö
Raisa Heinola
050 437 7024
synergos(@)uta.fi

Tietosuojavastaava
Jukka Tuomela
050 437 7074
jukka.tuomela(@)uta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste:

Käsittelyn peruste:

 • Rekisteröityneen suostumus

 • Rekisterinpitäjän oikeutettu suostumus

Personal information will be used for:

 • Enabling interaction between co-operatives and private persons  

 •   Analyzing the usage of the service for further development and improvements

Information in the server logs will be used for:

 • Analyzing the server-side capacity and bandwidth usage

 • Fixing technical issues

Content of the register:
Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Name

 • E-mail

 • Phone number

 • Address

 • Content provided by the person / co-operative, e.g. profile descriptions and pictures, recruitment ads and product descriptions.

 Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat ja tallentamat.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit :

Kaikki tiedot poistetaan käyttäjän lopetettua palvelun käyttäminen. Poistamisesta tulee laittaa kirjallinen pyyntö sähköpostiosoitteeseen synergos(@)uta.fi

Principles of protecting personal data:

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät:


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:


Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle:

In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators.

Tietoja luovutetaan verkkosivuston teknisten ongelmien ratkaisemiseksi, verkkopalvelun käytön analysoimiseksi ja palvelun kehittämiseksi sekä palvelimien ja datasiirron kapasiteetin seurantaan.

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

Rekisteröidyn oikeudet:

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

-       Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

 • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-       Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-       Oikeus tietojen poistamiseen

 • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-       Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-       Vastustamisoikeus

 • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

-       Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

-       Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

Rectification:

Rekisteröityneet pääsevät muokkaamaan omia tietojaan kirjautumalla palveluun. Mikäli tämä ei onnistu, virheellisten tietojen oikaisun voi pyytää lähettämällä oikaisupyyntö kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen synergos(@)uta.fi